Algemene voorwaarden 2018

De overeenkomst

1.
De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (hierna: de “zorgverlener”), daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.

Derden

2.
De zorgverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De zorgverlener is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling

3.
De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

4.
De zorgverlener berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de door hem/haar gehanteerde standaardprijslijst, welke standaardprijslijst in de praktijk van de zorgverlener ter inzage ligt. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. Indien wijziging van de tarieven op de standaardprijslijst een prijswijziging van de overeengekomen behandeling tot gevolg heeft dan zal de zorgverlener de patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover schriftelijk en/of digitaal informeren.

5.
Betalingen dienen direct na werkzaamheden door de patiënt of belangenbehartiger te geschieden. De vooraf met patiënt besproken kosten zullen bij voorkeur via pinbetaling plaats vinden. Indien dit niet mogelijk zal zijn is een contante betaling gewenst.

Levertijd

6.
Werkzaamheden geschieden tijdens de gecommuniceerde openingstijden waar zorgverlener een vaste tijd nodig heeft voor zijn handelingen. Deze vaste tijd wordt voor aanvang van handeling met de patiënt gecommuniceerd. Indien deze vaste tijd door de zorgverlener onverhoopt overschreden wordt kan hier, door de patiënt, geen voorwaarde aan verbonden worden.

Behandeling en informatie

7.
Voorafgaand aan iedere reparatie handeling wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger een mondelinge prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door de zorgverlener uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de materiaal- en techniekkosten. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is dan is de zorgverlener niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande mondelinge prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval –tenzij ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is - voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) besproken of op andere wijze kenbaar gemaakt is.

Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of overschrijding van de begroting informeert de zorgverlener de patiënt hierover mondeling. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen. De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

Reclames en klachten

8.
Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de zorgverlener schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

Garantie

9.
Herstel van een gefractureerde uitneembare prothetische voorziening wordt met zorg uitgevoerd maar zal de reden van fractuur niet verhelpen. Om het gebruik van de prothetische voorziening optimaal te houden en toekomstig ongemak te beperken dient de patiënt bij zijn/haar tandarts of tandprotheticus ter controle een consult te plannen. De zorgverlener zal de verwijzer slechts een bericht sturen van handeling. Patiënt kan dan ook geen garanties opeisen indien prothetische voorziening in korte tijd nogmaals fractureerd.

Overschrijding betalingstermijn

10.
Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan de zorgverlener de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die de zorgverlener moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van Euro 100, onverminderd het recht van de zorgverlener om de volledige schade te vorderen.

11.
Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

Aansprakelijkheid

12.
De aansprakelijkheid van de zorgverlener is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgverlener afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de zorgverlener onder de verzekering. De patiënt kan deze polis des gewenst inzien op de praktijk van de zorgverlener.